Tjänster

RECLAIMDS TJÄNSTER INKLUDERAR

Konsultation


Vi hjälper fastighetsbolag med deras interna återbruksarbete. Materialframställning står för 80 % av klimatpåverkan vid ett nybyggnationsprojekt, återbruk kan drastiskt kapa klimatutsläpp vid nybyggnation/ombyggnation/rivning samt i förvaltningsskedet. 


Återrapportering vid varje enskilt projekt består av en återbruksrapport som visar sparat avfall och sparad klimatbelastnings tack vare återbruket. Rapporten och siffrorna kan med fördel användas vid årlig hållbarhetsrapportering.


Ett axplock av vad vi hjälper till med återfinns i högerspalten.


 • Internutbildning (varför återbruk och hur?)
 • Ta fram nya rutiner/arbetssätt
 • Rådgivning i tidigt skede inför uphandling av byggprojekt
 • Rådgivning under byggprojekt
 • Hjälp med inköp av återbrukat material
 • Återrapportering - sparat avfall och klimatbelastning tack vare ert återbruk

INVENTERING


Vi inventerar er lokal/byggnad på plats genom nogrann genomgång av de material som finns och som anses återbrukbara. Materialet fotograferas, mäts och mängdas och är grunden till en senare återbruksrapport och återbruksplan för projektet


Dokumentationen vid inventeringen sker i ett inventeringsverktyg (Palats) där ni som uppdragsgivare får en god överblick på inventerat material. Vårt mål är alltid att försöka interncirkulera så mycket material som möjligt.


Punktvis till höger återfinns inventeringens olika steg • Genomgång av material, såsom planritningar, fasadritningar, drift-/underhållspärmar m.m.
 • Inventering på plats, allt fotodokumenteras, mäts m.m.
 • Sammanställning - ni får tillgång till en lista över produkter (med bild) som kan återbrukas

FÖRMEDLING


Vi förmedlar det ni inte längre behöver, exempelvis efter en intern inventering, inför ett stundande ombyggnationsprojekt, rivning etc.

Exempel på produktkategorier:

- Exteriöra produkter såsom fasadtegel, taktegel, markbeläggning, fönster m.m.

- Fasta interiöra produkter såsom dörrar, entrépartier, glaspartier, undertaksplattor, armaturer, m.m.

- Övriga interiöra produkter såsom; Vitvaror, beslag, köksinredning, golvmattor m.m.


Efter genomförd förmedling skickar vi ett återbrukskvitto med den klimatbesparing ni gjort tack vare återbruk.
 • Annonsering på CC-build
 • Ev. annonsering på andra marknadsplatser
 • All kundkontakt inkl. fakturering
 • Kontakt med demontör och transportör 
 • Återrapportering 
 • Er möjlighet att fakturera oss för provisionen!

ÅTERBRUKSPROCESS 

01.


Inledande konsultation


Vi går igenom projektets förutsättningar; mål, grov tidplan, förväntningar m.m.


02.


Återbruksinventering och planering


Inventering på plats. Detta är grunden för resterande arbete. Mer noggrann tidssättning inkl. planering av ansvarsområden m.m. 


03.


Förmedling av material


Vi förmedlar det material som ni ej behöver själva. Inklusive planering av demontering, transport m.m.


04.


Återrapportering


Efter avslutat projekt levererar vi en återbruksrapport med infomation om inventerat material och hur mycket som gått till återbruk. Siffror på CO2-besparing. Ni skickar faktura på ev. överskott efter försäljning av material!


KONTAKTA OSS FÖR ETT FÖRSTA SAMTAL KRING ÅTERBRUK!